Praktische informatie

Periodieke Nieuwsbrief

Na elke vakantie verschijnt er een nieuwsbrief van de school. Daarin wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen en ontvangt u een overzicht van activiteiten en bijeenkomsten die er voor de komende periode gepland staan. U ontvangt de nieuwsbrief via ons leerlingadministratiesysteem ParnasSys.

Foto's

Het komt voor dat wij foto’s maken van onze leerlingen, bijvoorbeeld wanneer zij aan het werk zijn in de klas of tijdens een schoolreisje. Deze kunnen op onze website of in onze schoolgids worden geplaatst. Ze kunnen ook intern worden gebruikt, bijvoorbeeld voor een diapresentatie tijdens een ouderavond. Jaarlijks wordt u aan het begin van het schooljaar schriftelijk om toestemming gevraagd. Tijdens schoolactiviteiten worden door ouders foto’s gemaakt, die soms ook op sociale media worden geplaatst. Wij verzoeken u om alleen foto’s van uw eigen kind op sociale media te plaatsen.

Gebruik medicijnen

Wanneer uw kind medicijnen gebruikt op school, dan kunt u, in overleg met de klassenassistente, het toestemmingsformulier voor het toedienen van medicatie invullen. In dit formulier staan de nodige gegevens van het medicijn, de medicijninstructie en de afspraken die gemaakt zijn, beschreven. Wanneer veranderingen in het medicijngebruik plaats moeten vinden, verzoeken wij u deze veranderingen schriftelijk door te geven aan de klassenassistente. Dit document zal aan het toestemmingsformulier toegevoegd worden. Medicijnen worden alleen in ontvangst genomen wanneer ze in de originele verpakking zitten, inclusief bijsluiter.

Brief toestemming gegevens opvragen en versturen

Ouders en/of leerlingen moeten toestemming verlenen voor inzage in delen van het medisch dossier door de Commissie voor de Begeleiding van onze school en voor het opvragen of versturen van schoolinformatie van of naar andere scholen. Hiervoor gelden onderstaande richtlijnen.

  • bij leerlingen tot 12 jaar: toestemming van de ouders noodzakelijk;
  • bij leerlingen van 12 tot 16 jaar: toestemming van ouders en leerling noodzakelijk;
  • bij leerlingen van 16 jaar en ouder: toestemming van de leerling noodzakelijk.

Informatievoorziening aan gescheiden ouders

Iedere ouder heeft in principe recht op informatie van de school over zijn of haar kind. Dat is het uitgangspunt van onze school. Er zijn echter situaties te bedenken (denk aan een ouder die geen gezag heeft over zijn of haar kind), die dit moeilijk maken. Hiervoor hebben wij afspraken gemaakt die in een protocol staan. Dit protocol kunt u vinden op de website van Attendiz.

Oudercontacten/ouderavonden

Wij organiseren meerdere keren per jaar contactmomenten tussen school en ouders. Wij vinden een goede samenwerking met u als ouder belangrijk. Structurele contacten, zoals het oudergesprek, worden op vaste momenten in het schooljaar ingepland. Dat geldt ook voor de ouderavond die de ouderraad ieder jaar organiseert. Wanneer dat wenselijk is, kunnen wij vaker contact met u hebben. Zo kan het zijn dat het voor een periode zinvol is om regelmatig contact te hebben. Van alle formele contactmomenten schrijven wij een verslag, waarin de gemaakte afspraken staan. Dit verslag wordt bewaard in het leerlingdossier en/of in het leerlingvolgsysteem (LVS).

De lunch

De SO leerlingen eten in het klaslokaal onder begeleiding van een onderwijs- of zorgassistent. VSO leerlingen eten in de overblijfruimte van het VSO, die de naam “Chillroom” heeft gekregen. Leerlingen nemen zelf eten mee van thuis. Indien er sprake is van een speciaal dieet worden ouders/verzorgers verzocht dit te melden bij de onderwijsassistente. Indien er sprake is van eet- of slikproblemen is overleg noodzakelijk.

Ziekte van de leerling, wat te doen?

Kan uw kind wegens ziekte niet naar school komen? Geef dit dan door  tussen 08.00 uur en 08.30 uur. U dient zelf contact op te nemen met het taxibedrijf.

Daarnaast moet u uw zoon/dochter zelf ziek melden bij het teamsecretariaat kinderrevalidatie van het Roessingh, Centrum voor Revalidatie: 053-4875662.

Wilt u informatie doorgeven aan de verpleegkundige dan kunt u bellen met de receptie van het OCR 053-4335512. Zij zullen u doorverbinden met de verpleegkundige.


Voor de Meander kunt u bellen met 088-4304910.

Omgekeerd kan het ook voorkomen dat wij contact met u opnemen. Dat doen wij wanneer wij van mening zijn dat uw kind te ziek is om op school te zijn.

Meer weten over onze school?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer
Heeft u een vraag?
Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.
OCR en vlierstraat
De Meander
X
X