Visie & Missie

De missie van onze school

Het onderwijs dat wij aanbieden en de kwaliteit die
we hierin neerzetten komt totstand op basis van onze missie en visie: dat wat wij met onze leerlingen willen bereiken. Deze missie en visie wordt vierjaarlijks geëvalueerd en bijgesteld.

De schoolontwikkeling verloopt cyclisch en systematisch. Zo concretiseren wij de missie en visie in beleid en beleidsvoornemens aan de hand van het INK-managementmodel en de PDCA-cyclus waarmee we in beeld brengen of we bereiken wat we willen bereiken.

De visie van onze school

Met het onderwijs wil OCR/de Meander een bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling vande leerlingen, waarbij wij ons richten op sociaal/emotionele, cognitieve, zintuiglijke, motorische en creativiteitsontwikkeling. Leren is vooral inzicht krijgen in betekenissen en kennis. Ook is het van groot belang dat de leerling zicht krijgt op zijn eigen mogelijkheden en ontwikkeling.

We gaan bij het onderwijs op OCR/de Meander uit van vooral de sterke kanten en individuele mogelijkheden voor een optimale ontwikkeling van iedere leerling. Plaatsing op OCR/de Meander moet leiden tot optimale persoonlijkheidsontwikkeling, zodat er perspectieven ontstaan voor een zo volledig mogelijke maatschappelijke integratie.

Onderwijs in beweging

Het doel van onze school

Het doel van het onderwijs is te komen tot de meest haalbare integratie in de samenleving met betrekking tot vervolgonderwijs, arbeid, zinvolle dagbesteding, wonen en vrije tijd.

Uitgangspunten hierbij zijn; opbrengstgericht werken, hoge doelen stellen, een veilig pedagogisch klimaat, toewerken naar eigen verantwoordelijkheid van leerlingen voor hun leerproces, goede afstemming tussen alle partners in het leerproces waarbij de rol van ouders en revalidatiecentrum Roessingh voor ons van groot belang is en voor de Meander de samenwerking met De Twentse Zorgcentra.

Meer weten over onze school?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer
Heeft u een vraag?
Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.
OCR en vlierstraat
De Meander
X
X