Visie & Missie

Onderwijscentrum Het Roessingh (OCR)/ de Meander is een school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met een lichamelijke of meervoudige handicap en/of langdurig zieke leerlingen. De individuele leerling met zijn of haar mogelijkheden staat bij ons centraal.

Ons doel is dat leerlingen leren op hun eigen manier en passend bij hun mogelijkheden, te participeren in de maatschappij (wonen, studeren of werken en vrije tijd).

Onze school biedt onderwijs aan leerlingen van 4 tot 18 jaar. De school is opgedeeld in 7 afdelingen onder leiding van een adjunct-directeur die elk apart verantwoordelijk zijn voor een van de leerstromen. De overkoepelde leiding ligt bij de directeur. Zes lesgevende afdelingen zijn fysiek verbonden aan het RCR.

De zevende afdeling bevindt zich op het terrein van De Twentse Zorg Centra (DTZC); de Losserhof.

De missie van onze school

Het onderwijs dat wij aanbieden en de kwaliteit die
we hierin neerzetten komt totstand op basis van onze missie en visie: dat wat wij met onze leerlingen willen bereiken. Deze missie en visie wordt vierjaarlijks geëvalueerd en bijgesteld.

De schoolontwikkeling verloopt cyclisch en systematisch. Zo concretiseren wij de missie en visie in beleid en beleidsvoornemens aan de hand van het INK-managementmodel en de PDCA-cyclus waarmee we in beeld brengen of we bereiken wat we willen bereiken.

De visie van onze school

Met het onderwijs wil OCR/de Meander een bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling vande leerlingen, waarbij wij ons richten op sociaal/emotionele, cognitieve, zintuiglijke, motorische en creativiteitsontwikkeling. Leren is vooral inzicht krijgen in betekenissen en kennis. Ook is het van groot belang dat de leerling zicht krijgt op zijn eigen mogelijkheden en ontwikkeling.

We gaan bij het onderwijs op OCR/de Meander uit van vooral de sterke kanten en individuele mogelijkheden voor een optimale ontwikkeling van iedere leerling. Plaatsing op OCR/de Meander moet leiden tot optimale persoonlijkheidsontwikkeling, zodat er perspectieven ontstaan voor een zo volledig mogelijke maatschappelijke integratie.

Onderwijs in beweging

Het doel van onze school

Het doel van het onderwijs is te komen tot de meest haalbare integratie in de samenleving met betrekking tot vervolgonderwijs, arbeid, zinvolle dagbesteding, wonen en vrije tijd.

Uitgangspunten hierbij zijn; opbrengstgericht werken, hoge doelen stellen, een veilig pedagogisch klimaat, toewerken naar eigen verantwoordelijkheid van leerlingen voor hun leerproces, goede afstemming tussen alle partners in het leerproces waarbij de rol van ouders en revalidatiecentrum Roessingh voor ons van groot belang is en voor de Meander de samenwerking met De Twentse Zorgcentra.

Meer weten over onze school?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer