Ouderraad

Wat is de ouderraad?

De ouderraad is een commissie, die bestaat uit ouders van leerlingen van Onderwijscentrum het Roessingh. Het streven is dat er ouders van de diverse afdelingen van de school, zijn vertegenwoordigd in de ouderraad. De ouderraad treedt op namens alle ouders.

De Ouderraad stelt zich ten doel:

  • de betrokkenheid van de ouders bij de school te vergroten;
  • de samenwerking tussen de ouders, de medezeggenschapsraad, de directie en het personeel van de school te bevorderen.


Om dit doel te bereiken zorgt de Ouderraad voor:

  • het vertegenwoordigen van de ouders;
  • als aanspreekpunt fungeren voor de ouders;
  • het kweken van belangstelling voor de school bij de ouders;
  • het organiseren van activiteiten;
  • het steunen van de school bij de vervulling van haar taak;
  • het onderhouden van contacten met de schoolleiding en de medezeggenschapsraad;
  • het desgevraagd of op eigen initiatief advies geven aan de schoolleiding en de medezeggenschapsraad.

Wat doet de ouderraad?

De ouderraad overlegt regelmatig (ong. 6 keer per jaar) met de directie en andere vertegenwoordigers van de school. In deze vergaderingen wordt de ouderraad op de hoogte gesteld van ontwikkelingen binnen de school. Op haar beurt informeert zij de school over wensen en meningen die onder de ouders leven. Daarnaast heeft de ouderraad zich tot taak gesteld ouders te informeren over allerlei onderwerpen die van belang kunnen zijn voor mensen met een gehandicapt kind. Dat kan op diverse manieren gebeuren: een algemene ouderavond aan het begin van het schooljaar, via de nieuwsbrief, via de site www.ocr-attendiz.nl en op themabijeenkomsten.

De leden van de Ouderraad

Themabijeenkomsten

Het streven is dat ieder jaar een themabijeenkomst wordt georganiseerd. Er wordt een deskundige uitgenodigd die iets over het thema kan vertellen. Ook is er gelegenheid voor de ouders om met elkaar in gesprek te komen.

Ouders en medezeggenschap

De ouderraad heeft contact met de Medezeggenschapsraad. Op deze manier zijn de ouders rechtstreeks betrokken bij het vaststellen van het beleid van de school en kan er worden meegepraat over allerlei ontwikkelingen. De ouderraad fungeert als directe achterban voor de oudergeleding in de MR, maar indirect zijn dus alle ouders vertegenwoordigd.

Contactpersoon

Op een school als Het Roessingh hebben kinderen te maken met lessen, maar ook met therapieën, controles enz. Dat betekent dat er veel mensen bij onze kinderen betrokken zijn: leerkrachten, klassenassistenten, artsen, therapeuten, technici. In deze veelheid van activiteiten kan er wel eens iets mis gaan. In eerste instantie zult u dan contact opnemen met de betrokkene(n) om een en ander te bespreken, maar uiteraard zijn we altijd bereid tot meedenken.

Tenslotte

Voor de ouderraad is het van groot belang om goed op de hoogte te blijven van alles wat er speelt onder de ouders. Daarvoor hebben wij uw hulp nodig. Laat ons weten wat uw wensen en ideeën zijn omtrent het onderwijs aan uw kind. Stuur een mail naar ouderraad-ocr@attendiz.nl of neem contact op met een ouderraadslid. Alleen dan kunnen wij de ouders echt vertegenwoordigen!

Belangstelling?

Hebt u belangstelling voor het werk van de ouderraad en zou u mee willen doen? Neem ook dan gerust contact op. Wij kunnen altijd versterking gebruiken!

Stuur een mail naar ouderraad-ocr@attendiz.nl of neem contact op met een ouderraadslid.

Meer weten over onze school?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer
Heeft u een vraag?
Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.
OCR en vlierstraat
De Meander
X
X